Vyberte stránku

Reklamační řád

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek.

  1. Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem
  2. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci
  3. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě, avšak dle záruční lhůty zakoupeného zboží. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
  4. Dodavatel neodpovídá za škody,  a reklamace nebude uznána v případě, že reklamace bude zaslána na jinou než Doručovací – Korespondenční  adresu.
  5. Reklamace je vyřízena v momentě, kdy Vás o výsledku vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: https://eshop.lfbros.cz
Společnost: FAIROS MEDIA, spol. s r.o.
Se sídlem: Dětská 2582/200, 100 00 Praha 10
IČ:24801704
DIČ: CZ24801704

Korespondenční a doručovací adresa:
Lesní 51, Dlouhoňovice
564 01 Žamberk

E-mailová adresa: kontakt@fairos.cz
Telefonní číslo: +420 724 038 865

Spotřebitel:

Jméno a příjmení: (*)
Adresa: (*)
Telefon: (*)
E-mail: (*)

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání (*)
Datum doručení (*)
Číslo objednávky: (*)

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu): (*)

Jméno a příjmení spotřebitele: (*)
Adresa spotřebitele: (*)
Email: (*)
Telefon: (*)

(*) Doplňtě údaje, nebo škrtněte, co se nehodí.

V (místo), dne (datum),

Jméno a příjmení spotřebitele: (*)

(podpis)
______________________________________

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. (*)

O LF BROS

Naším cílem je poskytovat teplo z nezávislého naftového topení, které je nyní dosažitelné komukoliv.